Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (MŚCZP dim) jest jednostką należącą do Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) – ośrodek naukowo-badawczy i kliniczny doradzający organom państwowym zakresie psychiatrii i neurologii oraz zajmujący się działalnością diagnostyczną, leczniczą, wydawniczą i szkoleniową. Centrum powstało w ramach Projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest utworzenie lokalnej sieci skoordynowanego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i ich rodzin. Wsparcie to będzie wyrażało się poprzez profilaktykę, edukację, leczenie i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową (współpraca m.in. ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, zakładami podstawowej opieki zdrowotnej ZPOZ, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii MOS i Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi PPP)